Wat is een SROI?

Sociaal Ondernemerschap:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De ontwikkelingen rond sociaal ondernemerschap gaan snel. Social Return on Investment, kortweg SROI genoemd, is inmiddels een begrip geworden. Daar is recent ondersteunende wet- en regelgeving aan toegevoegd middels de Participatiewet. Het ‘sociaal ondernemerschap’ eigen maken is een kans voor bedrijven om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen concreet invulling te geven en naar mens en milieu te kijken.

Wat is de Participatiewet?

De Participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet beoogt de overheid dat zoveel mogelijk mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt, duurzaam aan het werk kunnen bij reguliere werkgevers. Bovendien hebben het kabinet en sociale partners afgesproken om extra banen te creëren voor deze groep in het sociaal akkoord.

Wat is Social Return On Investment?

Social Return On Investment is een concrete uitwerking van de Participatiewet. Er zijn talloze mogelijkheden om invulling te geven aan deze participatiewer. U kunt een werkzoekende uit de doelgroep(en) van de Participatiewet in dienst nemen, maar bijvoorbeeld ook een leerwerkplek beschikbaar stellen.

Voor de invulling van Social Return wordt gebruik gemaakt van de ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen´ (PSO). Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen tegen een gegarandeerd goede kwaliteit. De PSO maakt gebruik van vier prestatieniveaus: van de status aspirant oplopend naar trede drie (de koplopers op het gebied van socialer ondernemen). Extra motivatie dus om als bedrijf te zorgen voor een kwalitatief goede invulling van SROI.

Hoe verhoudt zich de Participatiewet tot Social Return on Investment

Social Return overlapt voor een deel de nieuwe Participatiewet. Toch is er een belangrijk verschil tussen beiden. Daar waar ondernemingen nu nog vrij zijn om zich al dan niet in te schrijven op een aanbesteding, waarin Social Return criteria zijn opgenomen, is dit bij de Participatiewet vaak niet meer het geval. Bij de Participatiewet kan het quotum wettelijk worden bepaald en de naleving ervan door de overheid worden getoetst.

Detachering een uitstekende oplossing bij SROI en de Participatiewet

Gedetacheerd personeel valt onder de quotumeis van de Participatiewet en is daarmee een uitstekende oplossing om invulling te geven aan SROI. Voordeel voor uw bedrijf: u kunt flexibel voldoen aan uw personeelsbehoefte én u voldoet aan de Participatiewet.

Aan de slag met SROI in uw organisatie? Neem nu contact op met AMT Werkt!